Algemene voorwaarden
Pedicurepraktijk Pes

1. Algemeen.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk Pes Capelle aan den IJssel en een cliënt waarop Pedicurepraktijk Pes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Pedicurepraktijk uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Pedicurepraktijk Pes.
Pedicurepraktijk Pes zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicurepraktijk Pes zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken.
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicurepraktijk Pes melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicurepraktijk Pes het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicurepraktijk Pes de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedicurepraktijk Pes moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling.
Pedicurepraktijk Pes vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicurepraktijk Pes vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

5. Personeel in de praktijk.
Pedicurepraktijk Pes heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Pedicurepraktijk Pes dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van Pedicurepraktijk Pes niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Pedicurepraktijk Pes.

6. Persoonsgegevens & privacy.
De cliënt voorziet Pedicurepraktijk Pes vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicurepraktijk Pes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicurepraktijk Pes neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Pedicurepraktijk Pes behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Pes zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding.
Pedicurepraktijk Pes is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk Pes verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid.
Pedicurepraktijk Pes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicurepraktijk Pes is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk Pes is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie.
Pedicurepraktijk Pes geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door Pedicurepraktijk Pes geadviseerde heeft gebruikt. De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal.
Pedicurepraktijk Pes heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicurepraktijk Pes meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten.
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicurepraktijk Pes Pedicurepraktijk Pes  moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicurepraktijk Pes de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pedicurepraktijk Pes en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag.
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicurepraktijk Pes het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht. 
Op elke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk Pes en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst

14. Algemene voorwaarden Provoet.
https://www.provoet.nl/websites/provoet2013/docs/Consumentenfolder_ProVoet_v2.pdf

15. Wet Wkkgz.
Vanaf 1 januari 2017 zijn wij verplicht aan een meldcode voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode Bij vermoedens zijn wij verplicht deze meldcode te gebruiken denk hierbij aan huiselijk geweld en kindermishandeling
Pedicurepraktijk Pes heeft ook een eigen meldcode. Hierin staat 1. Geconstateerde signalen 2. Overleg met collega of deskundige over het geconstateerde signaal  3. Gesprek met degene die erbij betrokken zijn 4. Bij twijfel raadplegen wij  https://vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis 5. Beslissing ondernemende stappen.
Basismodel aanvragen huishoudelijk geweld  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/rapporten/2011/02/02/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling APedicurepraktijk Pes gaan uit van bovenstaande bijlage en aanpak.